• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ලබන්නාවූ 2016 නව වසර සැමට සෙත් පතා සර්වරාත්‍රික පිරිත් සජ්ඣායනය

 

 

ලබන්නාවූ 2016 නව වසර සඳහා අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභා කාර්ය මණ්ඩලයටත් ප්‍රදේශවාසී සැමටත් සෙත් පතා 2015.12.29  රාත්‍රී සිට පසුදින උදෑසන දක්වා සර්වරාත්‍රික පිරිත් සජ්ඣායනය සහ පසුදින උදෑසන සංඝගත දක්ෂිණාවකි.


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017