• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

විමසිම්

 

අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව,

අඟුණකොළපෑලැස්ස,

ශ්‍රි ලංකාව.

 
දුරකථනය : 047-2228275 / 047-2229023

ෆැක්ස් : 0472229022

විද්‍යුත් තැපැල : angupelessaps@gmail.com

සභාපති තුමා

047-4937090

ලේකම් තුමා

047-4937091

මූල්‍ය අංශය

047-4937092

ආයතන අංශය

047-4937096

සෞඛ්‍ය හා පරිසර අංශය

047-4937097

සැළසුම් හා නඩත්තු අංශය

047-4937098

ප්‍රජා සේවා අංශය

047-4937099

පිළිගැනීමේ නිළධාරී

047-4937101

කාර්යාලීය මුරකුටිය

047-4937100

විද්‍යුත් පුස්තකාලය

047-4937093

පුරහල – කාර්යාලය

047-4937094

පුරහල – මුරකුටිය

047-4937095

පිළිසරු ඒකකය

047-4937102

කසාගල පුස්තකාලය

047-4937103

තලාව පුස්තකාලය

047-4937104

නම*

විද්‍යුත් තැපැල *

දුරකථන අංකය

පණිව්ඩය

captcha

සුරක්ෂිත කේතය පිටපත් කරන්න.

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017