• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

කාර්යය මණ්ඩලය

 

 
       

කේ.ඒ.අනුලා  මෙනවිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 1

නදීෂා නුවන්දි මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 111

ඩී.එම්.බී.සචිත්‍රා ලක්මාලි මෙනවිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 111

කේ.කේ.ප්‍රසංගිකා මධුෂානි මිය

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 111

       

එච්.ජී.ජී.තුෂාරි දමයන්ති මිය

සංවර්ධන සහකාර

විනීතා විදානගමගේ මිය

වැඩසටහන් සහකාර

 

       

එම්.රුවන් පුෂ්ප කුමාර මයා

සංවර්ධන නිළධාරී

එච්.කේ.මධූෂා නාමලී මිය

සංවර්ධන නිළධාරී

       

අයි.ටී.නිරෝෂා කුමුදුනී මිය

සංවර්ධන නිළධාරී

කේ.ඩී.උදයංගනී මෙනවිය

සංවර්ධන නිළධාරී

       

චමින්ද සමරවීර මයා

තාක්ෂණ නිළධාරී

රංජනී මාරසිංහ මෙනවිය

 
       

බී.කේ.නදීෂා දිලානි මිය

අනුෂානි මුතුකුමාරණ මිය

 
 
       
එම්.රසික තරංග මයා

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජේ.ඩබ්ලිව්.කරුණාදාස මයා
       
කාන්තිලතා ඩී.ගමගේ මෙනවිය ජේ.ජී.කේ.සුනීතා මිය
     
එම්.කේ.ජයන්ත මයා ඒ.තිලකරත්න මයා
       
බී.කේ.ගුණදාස මයා උපුල් පද්මලාල් මයා
       
ගාමිණී එදිරිමාන්න මයා

අයෝනා ශ්‍යාමලී මිය

       
කේ.එච්.කුමුදු සුජීව මයා ආර්.සී.වීරසිංහ මිය
       
ජේ.කේ.ධර්මදාස මයා එම්.ඒ.පියදාස මයා
       
කේ.ඒ.එච්.ජී.සුනිල් මයා

ඩබ්.ජි.අජිත් මයා

       

පී.ඒ.ජගත් චන්දන මයා

කේ.ඒ.වසන්ත මයා
       
ඩබ්.ජී.ධර්මසේන මයා

ඩබ්ලිව්.ඩී.එම්.වීරකෝන් මයා

       

යූ.ජී.රවීන් යසන්ත මයා

 

සෝමපාල රාජපක්ෂ මයා

       
වලිමුණිගේ ජයන්ත මයා

එම්.ඒ.විජිත කුමාර මයා

       
එම්.කේ.පියදාස මයා

එම්.පී.පුෂ්ප කුමාර  මයා

       
පී.කේ.අජිත් මයා එල්.ඒ.උපුල් සංජීව මයා
       
       

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017