• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

(සිංහල) දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් තුමිය අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ අන්තර් ගම්මාන නියමු ව්‍යාපෘතියේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක………


最終更新日: 8月 22, 2017