• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

(සිංහල) දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් තුමිය අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ අන්තර් ගම්මාන නියමු ව්‍යාපෘතියේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක………

Sorry, this entry is only available in 日本語 and සිංහල.


Last modified date : August 22, 2017