• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

දේපල බදු දීම – 2017

 

ටෙන්ඩර්පත් බාගත කර ගැනීමට පිවිසෙන්න. ටෙන්ඩර් අයදුම්පත් භාර ගැනීම 2016.08.30 දින පෙ.ව.10.30 දක්වා පමණි.

 

 


අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017