• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

(සිංහල) අතිගරු ජනාධිපති තුමාගේ ජන්මදිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන ලද සර්වරාත්‍රික පිරිත් සජ්ජායනාව

Sorry, There are no translations available.

 

 

 


最終更新日: 8月 22, 2017