• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

උප ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම

 

ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්වය ඉහල නැංවීම ඉලක්ක කර ගනිමින් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මෙම රුපියල් මිලියන 200ක මුදල ලබා දෙන අතර එම අරමුදල් භාවිතා කර අඟුණකොළපෑලැස්ස ප‍්‍රාදේශීය සභාව විසින් පහත උප ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීම් සිදු කර ඇත.

අන්තර් ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පහසු වීම සඳහා අඟුණකොළපෑලැස්ස ප‍්‍රාදේශීය සභා බල ප‍්‍රාදේශය කලාප 4කට බෙදා ඇත.

 

 

 

 

උප ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම

 

   
 

 

A කලාපය

 

 

   
 

 

 

Bකලාපය

 

   
 

 

 

Cකලාපය

 

   
 

 

 

Dකලාපය

 

 

   
 

 

 

         අඟුණකොළපෑලැස්ස පුරහල

 

 

最終更新日: 8月 22, 2017