• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

(සිංහල) අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව පළාත් පාලන සතිය සාර්ථකව නිමකරයි.

Sorry, this entry is only available in සිංහල.


Last modified date : August 22, 2017