• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

පොලිස් බල ප්‍රදේශ

පොලිස් බල ප්‍රදේශය අනුව ග්‍රාම නිලධාරී  වසම්

අනු අංකය

වසම්

 අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

පොලිස් බල ප්‍රදේශය

1

187

අඟුණකොළපැළැස්ස

අඟුණකොළපැළැස්ස

2

188

ආචාරියගම

අඟුණකොළපැළැස්ස

3

189

යකාගල

අඟුණකොළපැළැස්ස

4

190

අළුත්වැව

අඟුණකොළපැළැස්ස

5

191

කංකානම්ගම

අඟුණකොළපැළැස්ස

6

192

බිංකම

අඟුණකොළපැළැස්ස

7

193

හැලේකඩ

අඟුණකොළපැළැස්ස

8

194

දංදෙනිගම

අඟුණකොළපැළැස්ස

9

195

කරගහවල

අඟුණකොළපැළැස්ස

10

196

ජුලමුල්ල

අඟුණකොළපැළැස්ස

11

197

ජඳුර

අඟුණකොළපැළැස්ස

12

198

පහලගම

අඟුණකොළපැළැස්ස

13

199

ගුරුවල

හුංගම

14

200

ඉඳිගැටවෙල

හුංගම

15

201

තලම්පෝරුව

හුංගම

16

202

ගුරුන්නැහෙගෙආර

හුංගම

17

203

දහඅමුණ

හුංගම

18

204

කොටවාය

වීරකැටිය

19

205

හකුරුවෙල

වීරකැටිය

20

206

නෙටලපෝරුව

වීරකැටිය

21

207

උඩයාල

වීරකැටිය

22

208

මැදයාල

වීරකැටිය

23

209

බෝගමුව

වීරකැටිය

24

210

වීරගස්වැව

වීරකැටිය

25

211

හීන්බුන්න

වීරකැටිය

26

212

මකුලදෙනිය

වීරකැටිය

27

213

මැදගොඩ

වීරකැටිය

28

214

දීඹුල්ගොඩ

වීරකැටිය

29

215

ගජනායකගම

වීරකැටිය

30

216

වකමුල්ල

වීරකැටිය

31

217

අත්තනයාල බටහිර

වීරකැටිය

32

218

අත්තනයාල නැගෙනහිර

වීරකැටිය

33

219

දෙබොක්කාව උතුර

මිද්දෙනිය

34

220

දෙබොක්කාව දකුණ

මිද්දෙනිය

35

221

සූරියපොකුණ

මිද්දෙනිය

36

222

අමරතුංගම

අඟුණකොළපැළැස්ස

37

223

මැදආර

අඟුණකොළපැළැස්ස

38

224

කොහොඹගස්වැව

අඟුණකොළපැළැස්ස

39

225

උස්වැව

අඟුණකොළපැළැස්ස

40

226

කයිලවැල්පෝටාව

අඟුණකොළපැළැස්ස

41

227

මැටිගත්වල

අඟුණකොළපැළැස්ස

42

228

අබේසේකරගම

අඟුණකොළපැළැස්ස

43

229

දික්වැව

අඟුණකොළපැළැස්ස

44

230

කලවැල්වල

අඟුණකොළපැළැස්ස

45

231

කැන්දකැටිය

මිද්දෙනිය

46

232

රත්මල්වල

මිද්දෙනිය

47

233

දබරැල්ල උතුර

මිද්දෙනිය

48

234

දබරැල්ල දකුණ

මිද්දෙනිය

49

235

කාරියමඩිත්ත

මිද්දෙනිය

50

236

තලාව උතුර

මිද්දෙනිය

51

237

තලාව දකුණ

මිද්දෙනිය

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017