• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

 

නිකුත් කළ දිනය  විස්තරය බාගත කරගන්න
2016.08.02 අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දේපල 2017.01.01 දින සිට 2017.12.31 දින දක්වා බදු එකතු කිරීමේ අයිතිය / ඵලදාව නෙලා ගැනීමේ අයිතිය බදු දීම විස්තර සහ අයදුම්පත බා ගත කරන්න
2015.09.30 අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දේපල 2016.01.01 දින සිට 2016.12.31 දින දක්වා බදු එකතු කිරීමේ අයිතිය / ඵලදාව නෙලා ගැනීමේ අයිතිය බදු දීම

 බාගත කරන්න 

අයදුම් පත්‍රය

2014.10.02 අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් දේපල 2015.01.01 දින සිට 2015.12.31 දින දක්වා බදු එකතු කිරීමේ අයිතිය / ඵලදාව නෙලා ගැනීමේ අයිතිය බදු දීම

බාගත කරන්න

වැඩි විස්තර

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017