• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

නීති මූලාශ්‍ර

 

 

1987 අංක 15 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනත

සිංහල

බාගත කරගන්න

       
 

 

1980 අංක 26 දරණ ආහාර පනත

සිංහල

බාගත කරගන්න

       
 

 

1946 අංක 57 දරණ පොදු සුසාන සහ පුද්ගලික සුසාන භූමි පිළිබ ආඥා පනත

සිංහල

බාගත කරගන්න

       
 

 

1980 අංක 47 දරණ ජාතික පාරිසරික පනත

සිංහල

බාගත කරගන්න

       
 

 

   

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017