• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ජාතීන් අනුව ජනගහනය

අනු අංකය

කොට්ඨාශ අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

සිංහල

ශ්‍රී ලංකා දෙමළ

ඉන්දියානු දෙමළ

ශ්‍රී ලංකා යෝනක

බර්ගර්

මැලේ

භාරත

වෙනත්

මුළු ජනගහනය

1

187

අඟුණකොළපෑලැස්ස

1252

 

 

 

 

 

 

 

1252

2

188

ආචාරියගම

1264

 

 

 

 

 

 

 

1264

3

189

යකාගල

2475

 

 

 

1

 

 

 

2476

4

190

අළුත්වැව

1029

 

 

 

 

 

 

 

1029

5

191

කංකානම්ගම

694

 

 

 

 

 

 

 

694

6

192

බිංකම

1510

 

 

 

 

 

 

 

1510

7

193

හැලේකඩ

1494

 

 

 

 

 

 

 

1494

8

194

දංදෙනිගම

806

 

 

 

 

 

 

 

806

9

195

කරගහවල

832

 

 

 

 

 

 

 

832

10

196

ජුලමුල්ල

1047

 

 

 

 

 

 

 

1047

11

197

ජඳුර

2300

3

 

 

 

 

 

 

2303

12

198

පහලගම

1521

 

 

 

 

 

 

 

1521

13

199

ගුරුවල

1330

 

 

 

1

 

 

 

1331

14

200

ඉඳිගැටවෙල

1175

 

 

 

 

 

 

 

1175

15

201

තලම්පෝරුව

1028

 

 

 

 

2

 

 

1030

16

202

ගුරුන්නැහෙගෙආර

860

 

 

 

 

 

 

 

860

17

203

දහඅමුණ

796

 

 

 

 

 

 

 

796

18

204

කොටවාය

385

 

 

 

 

 

 

 

385

19

205

හකුරුවෙල

641

 

 

 

 

 

 

 

641

20

206

නෙටලපෝරුව

674

 

 

 

 

 

 

 

674

21

207

උඩයාල

1327

1

 

 

 

 

 

1

1329

22

208

මැදයාල

580

 

 

 

 

 

 

 

580

23

209

බෝගමුව

777

 

 

 

 

 

 

 

777

24

210

වීරගස්වැව

509

 

 

 

 

 

 

 

509

25

211

හීන්බුන්න

1278

 

 

 

 

 

 

 

1278

26

212

මකුලදෙනිය

418

 

 

 

 

 

 

 

418

27

213

මැදගොඩ

700

 

 

 

 

 

 

 

700

28

214

දීඹුල්ගොඩ

661

 

1

2

 

 

 

 

664

29

215

ගජනායකගම

916

 

 

 

 

 

 

 

916

30

216

වකමුල්ල

940

 

 

 

 

 

 

 

940

31

217

අත්තනයාල බටහිර

797

 

 

 

 

 

 

 

797

32

218

අත්තනයාල නැගෙනහිර

762

 

 

 

 

 

 

 

762

33

219

දෙබොක්කාව උතුර

784

 

 

1

 

 

 

 

785

34

220

දෙබොක්කාව දකුණ

1031

 

 

 

 

 

 

 

1031

35

221

සූරියපොකුණ

597

 

 

 

 

 

 

 

597

36

222

අමරතුංගම

1174

 

 

 

 

 

 

 

1174

37

223

මැදආර

550

 

 

 

 

 

 

 

550

38

224

කොහොඹගස්වැව

704

 

 

 

 

 

 

 

704

39

225

උස්වැව

694

 

 

 

 

 

 

 

694

40

226

කයිලවැල්පෝටාව

585

 

 

 

 

 

 

 

585

41

227

මැටිගත්වල

625

 

 

 

 

 

 

 

625

42

228

අබේසේකරගම

424

 

 

 

 

 

 

 

424

43

229

දික්වැව

1113

 

 

 

 

 

 

 

1113

44

230

කලවැල්වල

582

 

 

 

 

 

 

 

582

45

231

කැන්දකැටිය

1282

 

 

 

 

 

 

 

1282

46

232

රත්මල්වල

718

 

 

 

 

 

 

 

718

47

233

දබරැල්ල උතුර

729

 

 

 

 

 

 

 

729

48

234

දබරැල්ල දකුණ

580

 

 

 

 

 

 

 

580

49

235

කාරියමඩිත්ත

555

 

 

 

 

 

 

 

555

50

236

තලාව උතුර

817

 

 

 

 

 

 

 

817

51

237

තලාව දකුණ

1072

 

 

1

 

 

1

 

1074

 

 

එකතුව

47394

4

1

4

2

2

1

1

47409

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017