• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ඉතිහාසය

ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව පාලනය කරන ලද ගරු සභාපතිවරුන්ගේ නාම ලේඛණය

 

ගරු සභාපති

දේවක වීරසිංහ මැතිතුමා

 

1988.01.01

ගරු සභාපති

මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා

 

1991.07.01

       

ගරු සභාපති

අරුණසිරි මාකාවිට ගමගේ මැතිතුමා

 

1993.10.13

ගරු සභාපති

එච්.ඩබ්ලිව්.ගුණසේන මැතිතුමා

 

1997.05.20

       

ගරු සභාපති

කේ.පී.එන්.ආර් ද සිල්වා මැතිතුමා

 

2000.01.12

ගරු සභාපති

කේ.ඒ.එච්.ජි.ඇල්බට්  මැතිතුමා

 

2002.04.16

       

ගරු සභාපති

එම්.විජේරත්න මැතිතුමා

 

2006.04.16 සිට මේ දක්වා

 

   

ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව පාලනය කරන ලද ලේකම්වරුන්ගේ නාම ලේඛණය

 

  ඒ.ඒ.ලීලාවතී මීය

- 1988.01.01 සිට 1993.12.29 දක්වා

 

  ඩබ්ලිව්.එච්.ඒ.ජයසේන මයා

- 1993.01.01 සිට 1995.03.16 දක්වා

 

  පියදාස රණසිංහ මයා

- 1995.03.16 සිට 1996.01.01 දක්වා

 

  වී.ජී.නන්දතිලක මයා

- 1996.01.01 සිට 1998.04.01 දක්වා

 

  ජේ.ඒ.සිරිසේන මයා

- 1998.04.06 සිට 2000.02.01 දක්වා

 

  වී.ජී.නන්දතිලක මයා

- 2000.02.01 සිට 2002.06.28 දක්වා

 

  ජී.වන්නිආරච්චි මයා

- 2002.06.26 සිට 2002.07.29 දක්වා

 

  වී.ජී.නන්දතිලක මයා

- 2002.07.29 සිට 2003.08.26 දක්වා

 

  ජී.ගුණසිරි මයා

- 2003.08.26 සිට 2003.11.21 දක්වා

 

  වී.ජී.නන්දතිලක මයා

- 2003.11.21 සිට 2007.01.05 දක්වා

 

  ඩබ්ලිව්.එම්.සිරියාවතී මීය

- 2007.01.05 සිට 2008.04.22 දක්වා

 

  පී.කේ.දයාසේන මයා

- 2008.05.27 සිට 2009.02. 01දක්වා

 

  එච්.තිලකවර්ධන මයා

- 2009.02.22 සිට 2011.10.28 දක්වා

 

  එච්.ඩබ්ලිව්.සෝමසිරි මයා

- 2010.10.28 සිට 2012.12.15 දක්වා

 

  ඒ.පී.වයලට් මෙනවිය

- 2012.12.20 සිට 2013.01.29 දක්වා

 

  එච්.ඩබ්ලිව්.‍සෝමසිරි මයා

2013.01.30 සිට 2013.06.14 දක්වා

 

 

ඒ.පී.වයලට් මෙනවිය   

2013.06.17 සිට 2013.08.19 දක්වා

 

  පී.ඒ.ආරියරත්න මයා

2013.08.19 සිට 2014.08.13 දක්වා

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017