• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ආයතන ශක්තිමත් කිරීම

අන්තර් ගම්මාන සංවර්ධන නියමු ව්‍යාපෘතිය යටතේ  ප‍්‍රාදේශීය සභාවක් වෙනුවෙන් වෙන් වන රුපියල් මිලියන 210ක මුදලින් රුපියල් මිලියන 10 මුදලක් ආයතන ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුදල ලෙස ලබා දේ.

ප‍්‍රාදේශීය සභාව වඩාත් යහපාලිත ආයතනයක් වශයෙන් බල ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාව වෙත සපයන සේවාවන් තව තවත් කාර්යක්ෂම ව හා විනිවිද භාවයෙන් යුක්තව ඉටු කිරිමට හා ප‍්‍රජාවට වඩාත් සමීපතම ආයතනයක් වශයෙන් නඟා සිටුවීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සපුරා ගැනීම සඳහා මෙම අරමුදල් භාවිතා කල හැකිය.

ඒ අනුව ප‍්‍රාදේශීය සභාව විසින් ප‍්‍රාදේශීය සභා සංවර්ධන කමිටුව සමඟ සකස් කර අනුමත කරගන්නා ලද සැළැස්මකට අනුව එම අරමුදල් යොදවා අදාළ ක‍්‍රියාකාරකම් සිදු කරනු ලබයි.

අඟුණකොළපෑලැස්ස ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ ආයතන ශක්තිමත් කිරීමේ සැළැස්ම

 

ආයතන ශක්තිමත් කිරීම යටතේ අප විසින් සිදු කර ඇති ක්‍රියාකාරකම්

 

 

 

 

 

 

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017