• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

ආගම අනුව ජනගහනය

අනු අංකය

කොට්ඨාශ අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී වසම

බෞද්ධ

හින්දු

ඉස්ලාම්

රෝමානු කතෝලික

වෙනත් ක්‍රිස්තියානි

වෙනත්

මුළු ජනගහනය

1

187

අඟුණකොළපෑලැස්ස

1249

   

1

2

 

1252

2

188

ආචාරියගම

1264

         

1264

3

189

යකාගල

2468

 

1

7

   

2476

4

190

අළුත්වැව

1029

         

1029

5

191

කංකානම්ගම

690

     

4

 

694

6

192

බිංකම

1510

         

1510

7

193

හැලේකඩ

1494

         

1494

8

194

දංදෙනිගම

806

         

806

9

195

කරගහවල

832

         

832

10

196

ජුලමුල්ල

1047

         

1047

11

197

ජඳුර

2296

2

   

5

 

2303

12

198

පහලගම

1521

         

1521

13

199

ගුරුවල

1329

   

2

   

1331

14

200

ඉඳිගැටවෙල

1174

     

1

 

1175

15

201

තලම්පෝරුව

1025

 

1

 

4

 

1030

16

202

ගුරුන්නැහෙගෙආර

860

         

860

17

203

දහඅමුණ

796

         

796

18

204

කොටවාය

385

         

385

19

205

හකුරුවෙල

641

         

641

20

206

නෙටලපෝරුව

674

         

674

21

207

උඩයාල

1324

   

1

4

 

1329

22

208

මැදයාල

580

         

580

23

209

බෝගමුව

777

         

777

24

210

වීරගස්වැව

508

     

1

 

509

25

211

හීන්බුන්න

1278

         

1278

26

212

මකුලදෙනිය

418

         

418

27

213

මැදගොඩ

700

         

700

28

214

දීඹුල්ගොඩ

661

1

2

     

664

29

215

ගජනායකගම

916

         

916

30

216

වකමුල්ල

940

         

940

31

217

අත්තනයාල බටහිර

797

         

797

32

218

අත්තනයාල නැගෙනහිර

762

         

762

33

219

දෙබොක්කාව උතුර

784

   

1

   

785

34

220

දෙබොක්කාව දකුණ

1031

         

1031

35

221

සූරියපොකුණ

597

         

597

36

222

අමරතුංගම

1174

         

1174

37

223

මැදආර

550

         

550

38

224

කොහොඹගස්වැව

704

         

704

39

225

උස්වැව

694

         

694

40

226

කයිලවැල්පෝටාව

584

     

1

 

585

41

227

මැටිගත්වල

625

         

625

42

228

අබේසේකරගම

421

 

3

     

424

43

229

දික්වැව

1113

         

1113

44

230

කලවැල්වල

582

         

582

45

231

කැන්දකැටිය

1280

   

1

1

 

1282

46

232

රත්මල්වල

718

         

718

47

233

දබරැල්ල උතුර

729

         

729

48

234

දබරැල්ල දකුණ

580

         

580

49

235

කාරියමඩිත්ත

555

         

555

50

236

තලාව උතුර

817

         

817

51

237

තලාව දකුණ

1073

   

1

   

1074

 

 

එකතුව

47362

3

7

14

23

 

47409

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017