• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

අයදුම් පත්‍ර

 

පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රය වාර්ෂික අලුත් කිරීම සඳහා වූ අයදුම් පත්‍රය

 

බාගත කරන්න

 

වෙළද බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත්‍රය

බාගත කරන්න

අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාල වල  සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයදුම්පත්‍රය

බාගත කරන්න

අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මහජන පුස්තකාල වල  සාමාජිකත්වය අළුත් කිරීම  සඳහා වූ අයදුම්පත්‍රය

 

බාගත කරන්න

අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් විද්‍යුත් පුස්තකාලයේ  සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයදුම්පත්‍රය

බාගත කරන්න

පවරා නොගැනීමේ හා වීථීරේඛා දැක්වෙන සහතිකයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ අයදුම් පත්‍රය

බාගත කරන්න

අඟුණකොළපෑලැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් පෙර පාසල් සඳහා ළමුන් ඇතුලත් කිරීමේ අයදුම් පත්‍රය

 

 

බාගතරන්න

 

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017