• .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

අඟුණකොළපැලැස්සස ප්‍රාදේශීය සභාව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 1987 මැයි මස 12 වැනි අඟහරුවාදා දින අංක 453/ 13  දරණ ඇති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ  iv (ආ) කොටස පළාත් පාලනය පිළිබඳ නිවේදනයේ ප්‍රකාශිත පරිදි 1987 අංක 15 දරණ ප්‍රාදේශීය සභා පනත යටතේ 1988.01.01 දින අඟුණකොළපැලස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව ස්ථාපිත කර ඇත. මෙහි ප්‍රථම ගරු සභාපති ධුරය හෙබවූයේ දේවක වීරසිංහ මැතිතුමන්ය. ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා ගරු සභාපතිවරුන්  7දෙනෙකු යටතේ මෙම සභාව පාලනය වී ඇත. වර්තමාන ගරු සභාපති ලෙස මුණසිංහ විජේරත්න මැතිතුමා කටයුතු කරනු ලබයි. ගරු සභාපතිතුමා, ගරු උප සභාපති තුමා ඇතුළුව වර්තමාන සභික මණ්ඩලය 10 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වේ.

 

 
 

 
       
 

 

 

 

ගරු සභාපති තුමා, උපසභාපති තුමා ඇතුළු මන්ත්‍රී  මණ්ඩලය
 

 

ගරු සභාපති

මුණසිංහ විජේරත්න මයා

27 කණුව, තලාව, කාරියමඩිත්ත

071-8181828 ( ජංගම)

047- 4920723 ( නිවස)

දේශපාලන ගමන්මග

ගරු උපසභාපති

ආර්.ඩබ්ලිව්.ඒ.ගුණරත්න මයා

401 / B, බිංකම,

අඟුණකොළපැලැස්ස

071-7254773   (ජංගම)

047-5681532   (නිවස)

 

දේශපාලන ගමන්මග

       

ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

අමිල කුමාරසිංහ මයා

 

"සිංහගිරි",යකාගල

අඟුණකොළපැලැස්ස

 

071- 4731732  (ජංගම)

047-2229038 (නිවස)

 

දේශපාලන ගමන්මග

ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

ඒ.ඒ.පේමදාස මයා

 

“ඩිල්ෂාන්”, අතපත්තුගම,

උස්වැව තංගල්ල

 

071- 8082775 (ජංගම)

047-5687482 (නිවස)

දේශපාලන ගමන්මග

       

ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

කේ.පී.එන්.ආර්.ද සිල්වා මයා

 

සියඹලාගස්වැව, කරගහවල,

අඟුණකොළපැලැස්ස

 

071-1029351 (ජංගම)

047-5687556 (නිවස)

 

දේශපාලන ගමන්මග

ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

දිනේෂ් සිඟානෙත්ති මයා

 

103 C, හුන්නකුඹුර ,හකුරුවෙල

 

077- 5511286 (ජංගම)

047-5787048 (නිවස)

 

දේශපාලන ගමන්මග

       

ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

පියදාස ගජනායක මයා

 

“පාරේ ගෙදර” , කොටවාය,

හකුරුවෙල

 

071-3249894   (ජංගම)

047-4906908   (නිවස)

 

දේශපාලන ගමන්මග

 

ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

එම.එල්.ඒ.ගුණතිලක මයා

 

මහානාම වෙළඳ මධස්ථානය

අඟුණකොළපැලැස්ස

 

071- 7254757   (ජංගම)

047- 2228219   (නිවස)

 

දේශපාලන ගමන්මග

       

ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

ඒකනායකගේ ඉරේෂ් කුමාර මයා

 

“චමෝද් නිවස”, තලාව,

කාරියමඩිත්ත

 

072-8666587   (ජංගම)

 

දේශපාලන ගමන්මග

ගරු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී

පී.ඩබ්ලිව්.ජී.චමින්ද මයා

 

2/646, ගෝඨාභයගම, උස්වැව,තංගල්ල

 

071-9449230  (ජංගම)

 

දේශපාලන ගමන්මග

අවසන් යාවත්කාලීන කිරීම : අගෝස්තු 22, 2017